Vedtægter for

 

MOTORCYKELKLUBBEN

MC BJØRNEBANDEN

 

 


 

 

§  1:     Klubbens formål er, at give medlemmerne lejlighed til at dyrke deres fælles interesse for motorcykler og motorcykelkørsel.

 §  2:     Klubben har hjemsted i Nørresundby. Klubhuset er alene for klubbens medlemmer og må ikke benyttes som hjemsted for andre klubber.

 §  3:     Medlemmer skal, ved indmeldelsen, være fyldt 18 år, være i besiddelse af en motorcykel og kørekort til samme.

            Damer som opfylder § 1 kan til enhver tid optages som medlem.

            Tidligere medlemmer kan, efter anmodning, optages i klubben efter en enstemmig bestyrelsesvedtagelse.

 §  4:     Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.

 §  5:     Medlemmer som udviser usømmelig opførsel indenfor foreningens rammer, eller som på anden måde handler i strid med klubbens vedtægter, kan ekskluderes.

 §  6:     Udmeldelse skal meddeles kassereren med 14 dages varsel.

 §  7:     Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse bestående af en formand, en kasserer og tre menige bestyrelsesmedlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Formanden og kassereren har tegningsret for klubben.

 §  8:     Bestyrelsen skal føre protokol over samtlige møder. Bestyrelsesmøder skal afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt.

            Formanden repræsenterer klubben over for offentlige myndigheder og lignende.

            Kassereren fører medlemslisten og regnskabet, samt opkræver kontingent.

 §  9:     Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubanliggender. Når den er lovligt indvarslet afgør den ved simpelt flertal de forslag der forelægges den, uanset antallet af fremmødte medlemmer. Dog kræves mindst ¾ af de afgivne stemmer for vedtagelse af nye love eller forandringer i de bestående.

§ 10:    Der afholdes generalforsamling én gang om året med følgende dagsorden:

               1:     Valg af dirigent og referent.

              2:     Formandens beretning.

              3:     Kassereren fremlægger revideret regnskab.

              4:     Behandling af indkomne forslag.

              5:     KM-konkurrence og andre præmieringer.

              6:     Valg af formand.

              7:     Valg af kasserer.

              8:     Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

              9:     Valg af revisor og –suppleant.

            10:     Valg af festudvalg m.m..

            11:     Eventuelt.

             Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel.

            Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme frist, så ofte bestyrelsen eller 1/3 af klubbens     medlemmer fremsætter ønske herom.

            Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal – skriftligt – være bestyrelsen i hænde senest 1. januar.

 § 11:    I tilfælde af fortolkningsproblemer, tvivlstilfælde eller lignende vedrørende klubbens vedtægter, samt på områder der ikke er omfattet af disse, er det op til den siddende bestyrelse, enstemmigt at træffe en gyldig afgørelse. Afgørelsen kan kun omstødes på den ordinære generalforsamling, eller i særligt påtrængende tilfælde på en ekstraordinær generalforsamling.

 § 12:    Klubben kan kun opløses hvis ¾ af de fremmødte på en generalforsamling stemmer for det. Klubbens midler overgår da til et formål, der ligner klubbens eget.

             Godkendt af den stiftende generalforsamling, d. 14. marts 1972.

            Ændret sidste gang på ekstraordinær generalforsamling d. 26. marts 2004.